Centrul Crestin ONISIM

Nr. 1728/09.11.2015

RAPORT FINALIZARE PROIECT

“Modernizare si extindere cladire existenta in regim de inaltime P+1E+M autorizata cu AC nr. 545/12693 din 08.07.2003 si realizare constructie in regim de inaltime parter cu destinatia de atelier cursuri de calificare profesionala si realizare imprejmuire teren”

RAPORT FINALIZARE PROIECT

 

  1. Initierea proiectului

Centrul Crestin de Reintegrare Sociala ONISIM, in calitate de furnizor servicii sociale acreditat, a primit aprobarea implementarii proiectului de modernizare si extindere cladire, conform   Hotărârii Guvernului nr.973/2012, prin care centrele de zi şi rezidenţiale înfiinţate în condiţiile legii, pot primi finanţare în vederea acoperirii, după caz, a unei părţi din cheltuielile cu lucrările de construcţii, reparaţii, amenajări şi modernizări, precum şi dotări.

In urma aprobarii solicitarii de finantare prin   ORDIN   Nr. 2765 din  5 noiembrie 2012 emis de Ministerul  Muncii Familiei si Protectiei Sociale, s-a incheiat contractul de finantare nr. 14554/06.11.2013, care stabilea o valoare totala a proiectului in suma de 2.936.902 lei, respectiv o valoare a finantarii nerambursabile in suma de 2.643.211,80 lei.

 

  1. Etapa de realizare a documentatiilor tehnice de executie si achizitia lucrarilor

 

In urma semnarii contractului de finantare, in calitate de beneficiar al acestuia, Centrul ONISIM a demarat activitatile specifice implementarii proiectului, conform  cadrului legal aplicabil in vigoare.

In prima etapa a derularii proiectului, SC UNIDAL GRUP SRL BISTRITA, prin proiectant ing. Dumitras Ioan, si-a insusit tema de proiectare, prezentand dupa mai putin de o luna proiectul tehnic de executie a lucrarilor (piese scrise & piese desenate), inclusiv fisele tehnice aferente utilajelor si dotarilor, stabilite in direct acord cu prevederile legale in vigoare si cu specificul si nevoile obiective impuse de activitatea de asistenta sociala.

Tot in aceasta etapa, Centrul ONISIM, conform cadrului legal aplicabil in materie, a perfectat relatia contractuala cu domnul Alexa Sandel, in calitate de diriginte de santier.

In cele ce urmeaza, Centrul ONISIM, in calitate de beneficiar al finantarii, a initiat pregatirea si aplicarea procedurii de achizitie a lucrarilor necesare realizarii investitiei.

Datorita faptului ca Centrul ONISIM nu indeplineste conditiile prevazute de catre art. 8 din OUG 34/2006-actualizata, nu a fost posibila aplicarea prevederilor art.21 alin(3) din Ordinul MMFPS nr. 2765/2012. In acest caz, beneficiarul finantarii a conceput un regulament propriu de licitatie, caietul de sarcini, fisa de date a achizitiei, d=modelul de contract si formulare aferente au fost pregatite pentru a fi puse la dispozitia potentialilor ofertanti, in mod liber si gratuit.

Astfel, in luna septembrie 2013, s-a declansat procedura de atribuire a contractului de lucrari pentru realizarea investitiei “Modernizare si extindere cladire existenta in regim de inaltime P+1E+M autorizata cu AC nr. 545/12693 din 08.07.2003 si realizare constructie in regim de inaltime parter cu destinatia de atelier cursuri de calificare profesionala si realizare imprejmuire teren” prin publicarea unui anunt si documentatiei aferente in Sistemul electronic de achizitii publice (SEAP).

In urma derularii procedurii de achizitie a lucrarilor, contractual de realizare a investitiei a fost atribuit SC DAIANA-TUR SRL, la suma de 2.416.396,68 lei, inclusiv TVA, in acest sens fiind incheiat contractual de lucrari nr 1285/06.11.2013.

 

  1. Etapa de realizare a investitiei

In baza contractului de lucrari, incheiat in urma aplicarii procedurii de achizitie, s-au demarat activitatile specific de executie a lucrarilor, conform caietului de sarcini afferent documentatiei de licitatie respective a graficului de executie al lucrarilor.

Pe parcursul executiei lucrarilor, partile contractante au convenit decontarea lucrarilor pe transe, correlate cu fluxul de executie a lucrarilor pe categorii si capitol de lucrari, data de finalizare a investitiei stabilita initial, fiind de maxim12 luni, respectiv  06.11.2014, etapele de realizare a investitiei fiind parcurse precum urmeaza:

Etapa

Valoarea receptionata incl.TVA

Data receptiei

1

494.214,88 lei

14.11.2013

2

541.870,61 lei

12.05.2014

3

189.622,05 lei

12.05.2014

4

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Receptia la terminarea lucrarilor

10.11.2015

 

Investitia a fost receptionata in data de 10.11.2015, atat lucrarile executate cat si utilajele si dotarile aferente respectand prevederile contractuale, (fiind din punct de vedere calitativ si cantitativ conforme cu prevederile proiectului si a caietului de sarcini), in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

 

  1. Managementul financiar aferent proiectului

 

Conform prevederilor contractului de finantare, finalizarea investitiei  a beneficiat pana la finalul executiei de un buget total de 2.349.925,35 inclusiv TVA din care contributia Centrului ONISIM a fost de 264.640,84 lei.

Valoarea declarata a investitiei C+M este de  1 999 629,83 lei inclusiv tva iar valoarea dotariilor de 294.973,04 lei inclusiv tva.

La data prezentului raport, contul de garantie buna executie avea un sold in suma de 79.104,55  lei, constituit din virarea cotei parti aferente facturilor emise de catre executant. In urmatoarea perioada, conform contractului de lucrari si in baza procesului verbal de receptive la finalizarea lucrarilor, Centrul ONISIM va debloca suma de 55.373,18 lei, reprezentand 70% din suma, urmand ca restul sa fie deplocat la expirarea garantiei acordata lucrarilor care va avea loc in anul 2018.

 

  1. Rezultate finale

 

In urma finalizarii lucrarilor, capacitatea de acordare servicii sociale si de cazare a crescut cu un numar de 12 locuri, avand in total o capacitate de 36 locuri de cazare modernizate si utilate, astfel incat procesul de incluziune sociala sa fie unul facil, la standarde de calitate europene.

De asemenea prin construirea si dotarea atelierului de formare profesionala, proiectul a contribuit in mod direct la dezvoltarea serviciilor de mediere pe piata muncii si de formare profesionala a persoanelor cu risc de excluziune sociala.